Pro ty, kdo se chtějí vzdělávat v oblasti herních studií či příbuzných témat, přinášíme přehled již existujících předmětů v rámci Masarykovy univerzity v Brně. Nezapomeňte, že na přednášky i případné cvičení můžete chodit i bez registrace, vyučující jsou vstřícní, stačí se domluvit. To platí i pro studenty středních škol. Víte o dalších předmětech z jiných univerzit nebo fakult? Napište na info@gamestudies.cz a přidáme je do seznamu.

PODZIM 2013

FF:IM082 Herní studia
Jaroslav Švelch
„Cílem kurzu je dospět k hlubšímu porozumění počítačových her jako nového média a jejich místu v kultuře a společnosti. Studium počítačových her je mladá disciplína, která stále hledá svoji indentitu a metodologii a v souvislosti s tím i odpověď na otázku, čím jsou hry odlišné od ostatních médií a v čem se jim podobají. Přednáška se na počítačové hry zaměří z mnoha pohledů, jako jsou např. formální analýza, herní design, literární teorie, ludologie, kulturální studia, mediální teorie, politická ekonomie aj. Ačkoli se zmíníme o strategiích herního designu, nejedná se o předmět, kde se studenti naučí vytvářet hry, ačkoli znalost média dobrému designu jistě napomůže.“

FSS:ZUR390 Počítačové hry v kontextu psychologie
Lukas Blinka
„Předmět ZUR 390 je jednosemestrální kurz zaměřený na percepci počítačových her optikou sociálních věd, zejména psychologie. Samozřejmým prvkem kurzu je samostatná práce studujících tak, aby byli schopní na hodinách aktivně a smysluplně diskutovat. Ústřední bude skupinová práce ve formě prezentací vybraných témat a rovněž na závěrečném (kreativním) úkolu. Výuka a tedy i diskuse na seminářích bude probíhat v češtině i angličtině.“ Příklady témat: Kultura, hry a sociální vědy, Úvod do obecného studia her, Dějiny počítačových her, Problematické hraní; v anglickém bloku: Motivations, Emotions, Gender, Identity.

PdF:FJMV_DH Deskové hry ve výuce cizího jazyka
Ivana Procházková
„Studenti se v předmětu seznámí s různými deskovými hrami vhodnými k prohloubení komunikativní kompetence žáků i širšího publika. Každá desková hra bude uvedena krátkým teoretickým úvodem, kde se nastíní cíl a možnost použití. Následovat budou didaktické postupy pro práci ve výuce. Hlavním úkolem práce celého semestru bude uvést teoretické poznatky do praxe a společně vymyslet a zrealizovat deskovou hru využitelnou pro celou třídu FLE základní školy. Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni: naplánovat vhodné deskové hry pro procvičování různých dovedností ve třídě; vytvořit si vlastní deskové hry; uplatnit své poznatky a dovednosti v praxi. Předmět jim také napomůže v samostatné kreativitě nezbytné k přípravě hodin FLE.“

FI MUNI – Game Making University
Sada 4 workshopů s  výstupem herního prototypu. Primárně pro studenty FI, ale otevřené komukoli. Více informací o proběhlém prvním běhu GMU na webu – viz odkaz.

JARO 2014

FF:IM090 Kritická analýza počítačových her
Jaroslav Švelch
„Po ukončení tohoto předmětu bude student schopen: Analyzovat počítačové hry coby kulturní artefakty nesoucí významy. Vysvětlit, jakým způsobem hry fungují jako médium, jaké mají možnosti a jaká omezení. Diskutovat o ideologické podjatosti vestavěné v systémech pravidel her a jejich reprezentacích. Formulovat názory na současný stav počítačových her jako média. Interpretovat hry z hlediska narativity a herních mechanik.“

FSS:BSS171 Strategické hry a simulace
Martin Bastl
„Kurs je zaměřen na využití informačních technologií v oblasti simulace strategického jednání. Jedná se v tomto případě zejména o zvládnutí a kritické posouzení počítačových modelů strategického vývoje v interaktivním prostředí. Příprava a úvod k nasazení software ve větším rozsahu a směru inspirovaném teoreticky např. studiemi využití her a simulací v sociálních vědách C. Aldritche a prakticky využíváním počítačových her a simulací ve výzkumu a výuce ekonomické teorie, historickou vědou, pracovišti strategických studií či – obecně – sociálně-vědními a humanitně-vědními pracovišti v zahraničí a úsilím o intenzivnější, nikoliv pouze extenzivní, využití prostředků informačních technologií (viz e-Science Institute Edinburgh, San Diego State University, Nova Southeastern University Florida, Centre for Computing in the Humanities – King’s College London aj.). Je určen zejména pro studenty oboru BSS Fakulty sociálních studií, studenti ostatních oborů musí požádat o výjimku.“

FF:VIKMB31 Digitální hry
Tomáš Bártek, Zdeněk Záhora, Jarek Kolář
Předmět by měl absolventům pomoci získat: komplexní přehled majoritního zábavního průmyslu; pochopení edukativního potenciálu her; základy prototypování hry; metody analýzy her; základy herního vývoje a iterativního designu.

 

Kategorie: Informativně

2 Responses so far.

 1. Pavel napsal:

  Herní studia – metody hodnocení:
  „Přednáška s diskuzí a ukázkami her, popř. projekcemi. Jedná se o humanitní předmět, a proto od studentů nevyžaduji technické znalosti. Podmínkou je ovšem schopnost číst teoretické texty v angličtině, neboť to je jazyk herních studií. Docházka by se měla blížit 100 %, a vzhledem k tomu, že budeme hovořit o interaktivním médiu, očekává se interakce. Na každou hodinu by si studenti měli přečíst zadané materiály, které budou k dispozici on-line (20-30 str.). Každý/á student/ka napíše dvě práce: jednu analýzu hry (3-5 str.) podle svého výběru a jednu esej na herní téma (10-15 str.) na základě probírané literatury. Studenti budou hodnoceni na základě kvality písemných prací a aktivity v semináři.“

  Počítačové hry v kontextu psychologie – předmět je omezen pouze pro mateřské obory (Mediální studia a žurnalistika nebo Sociální informatika) a nemůže si ho tedy zapsat každý.

 2. David Šmehlík napsal:

  Ad druhý zmíněný předmět: určitě vždycky jde požádat o výjimku, a pan Blinka nebude proti :)

Leave a Reply to David Šmehlík


 • Game Studies (c) 2012–2016
  digitální hry akademicky
  info@gamestudies.cz
  ISSN 1805-9155