BRNO listopad 2010 – V úterý 16. listopadu se v prostorách Filozofické fakulty uskutečnilo v rámci Týdne vědy i sympozium Virtuální světy. Bylo pořádáno Ústavem hudební vědy na FF, konkrétně oborem Teorie interaktivních médií. Zaměřilo se především na virtuální světy digitálních her a digitální fikce. V jeho rámci vystoupili před zaplněnou posluchárnou s příspěvky jak akademici, tak se svým panelem přispěli i studenti.

Virtuální světy 2010; plakát k první konferenci o herních studiích v ČR.

První přednášku vedla dr. Joanna Ciesielska ze slovenské akademie věd. Ve svém příspěvku pojmenovaném „O reprezentaci“ se snažila přiblížit tento pojem. Reprezentace, prezentovaná v této přednášce skrze literární vědu, je neodmyslitelná pro každý druh média protože propájí vztah dvou (pro umělecké dílo konstruktivních) elementů reálného a fiktivního. Doktorka Ciesielska se ve svém teoreticky laděném příspěvku věnovala podobě reprezentace v uměleckém díle a zodpovědět základní otázky o její povaze.

Po krátké přestávce se slova ujala doktorka Zuzana Husárová s příspěvkem Současné tendence v digitální literatuře. Pojala tyto tendence jak z perspektivy kreativního procesu, tak z pozice recepce. Přiblížila, v čem se status recipienta liší v klasické a digitální literatuře. Přiblížila některé specifické metody „čtení“ textů (či v některých případech spíše kolaborace na textech) – opakovanou rekombinaci textu, mutisenzorické čtení či právě kolaboraci na tvorbě online děl. Pojem virtuální svět zde propojila ze dvou hledisek – jako virtuální dimenzi internetové sítě a jako jako virtualitě čtenářovy projekce fiktivního světa.

Následovala přednáška Mgr. Jaroslava Švelcha na téma K čemu jsou nám herní studia. V tomto příspěvku, již plně zaměřenému na digiltální hry a jejich studium, seznámil posluchače s herními studii jakožto oborem a vymezil pole jejich působnosti na pomezí mediálních studií, uměnovědy, audiovizuálních studií a sociálních věd. Hry představil jako médium s unikátními vlastnostmi, které jej odlišují od ostatních médií a je tak nutné k nim přistupovat z jiných než úzce zaměřených diskursů již etablovaných akademických oborů.

Po krátké přestávce nadešla chvíle pro projekce děl digitální literatury a digitálních her. Projekce propojila teoretické povídání dr. Husárové a Mgr. Švelcha s praktickými ukázkami a doplnila tak pro někoho možná trochu fádní předchozí přednáškovou část. V projekci her se mohli posluchači nejen podívat, jak funguje digitální literatura, ale mohli si vyzkoušet některé koncepčně zajímavé hry na platformě PS3 včetně velmi zajímavého díla Heavy Rain, o kterém byl i jeden ze studentských příspěvků.

Odpolední část programu se již plně věnovala digitálním hrám a jejich studiu. Ve dvě hodiny začal blok krátkých příspěvků studentů oboru Teorie interaktivních médií a jejich hostů z jiných oborů a fakult. Témata byla rozmanitá od praktických věcí, jako je amatérská tvorba her, až po ryze akademická témata jako je politika či ideologie v digitálních hrách. V rámci studentských příspěvků se nesmí zapomenout taky na celodenní prezentaci dřívějšího projektu Davida Šmehlíka a Terezy Čechové Multisenzorický panel. Návštěvníci sympozia se mohli celý den seznamovat s tímto dotykovým panelem, jeho využitelnosti a měli možnost také vidět několik aplikací (včetně verze dotykové verze klasické digitální hry Pong).

Po skončení studentského bloku proběhla panelová diskuze na téma: „Budoucnost studia digitálních her v československém kontextu.“ Moderátorem diskuze byl Mgr. Martin Flašar, Ph.D. z Ústavu hudební vědy a účastníky byli Mgr. Jana Horáková, Ph.D., garant oboru Teorie interaktivních médií, Mgr. Zuzana Husárová, Ph.D., Mgr. Jaroslav Švelch (FSV UK), Mgr. Patrik Vacek (PdF MU) a Jaroslav Kolář z vývojářského studia 2KCzech. V téměř dvouhodinové diskuzi debatovali, jestli herní studia jako obor mají v československém prostoru budoucnost, jakou podobu by případná platforma měla mít a jakou šanci by měla na prosazení se v grantové politice současné ČR. Zajímavá byla rovněž otázka, jaký cíl by herní studia měla mít – studijní obor, zlepšení veřejného diskursu o digitálních hrách, výchova herních designérů, či jen akademická reflexe tohoto média?

 

Panelová diskuze, VS2010

 

Panelová diskuze byla poslední částí oficiálního programu, ale po jejím skončení ještě Jaroslav Kolář seznámil zájemce s průběhem vývoje hry Mafia II a jeho peripetiemi.

[autor: Tomáš Bártek  / FSS MU / publikováno: 15. 10. 2012]

Kategorie: Reportáž

Leave a Reply


  • Game Studies (c) 2012–2016
    digitální hry akademicky
    info@gamestudies.cz
    ISSN 1805-9155