STANOVY
občanského sdružení
”MU Game Studies, o.s.”

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

a) Název sdružení je: ”MU Game Studies, o.s.” (dále jen ”sdružení”).
b) Sídlo a adresa sdružení je: Lozíbky 1477/54, Brno 61400, Česká Republika.
c) Sdružení působí na celém území České republiky.
d) Charakter sdružení — občanské sdružení Masaryk University Game Studies – zkráceně MU Game Studies, o.s. je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují lidé mající zájem o reflexi vědeckých, akademických a kulturních otázek spojených s médiem digitálních her, herním průmyslem a kulturou uživatelů média digitálních her. Zvláštní zájem je kladen na aktivní podporu a rozvoj studia digitálních her (tzv. game studies) v občanské společnosti České Republiky.

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:
– akademická reflexe vybraných společenských a vědeckých témat,
– podpora studentů různých oborů vysokých škol, jejichž předmětem je diskurz digitálních her,
– aktivní podpora lokální dostupnosti studijních materiálů (knihy, vědecké články, další zdroje),
– aktivní podpora interdisciplinární vědecké i veřejné diskuze
– rozvoj / medializace / popularizace herních studií,
– kultivace podmínek pro akreditaci samostatného oboru herních studií na MU.

čl. III
Náplň a Formy činnosti

a) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
b) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je organizování obecně prospěšných činností v rámci občanské společnosti, konkrétně:
– organizování veřejně přístupných konferencí a sympózií na akademické půdě,
– tvorba a publikování veřejně dostupných textů (akademických i populárně naučných),
– aktivní podpora překladů důležitých akademických textů z oboru herních studií,
– soustřeďování a poskytování informací veřejnosti, studentům a dalším.
c) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve sdružení

a) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15.
b) Přihlášku ke členství přijímá členská schůze, která může udělit status prozatímního člena.
c) Prozatímní člen má všechna práva a povinnosti člena sdružení, kromě hlasovacího práva a práva být volen do orgánů sdružení.
d) Členská schůze přednáší návrhy k přijetí na výroční členské schůzi.
e) Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů účastných na výroční členské schůzi.
f) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
g) Členství zaniká
– doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení,
– rozhodnutím výroční členské schůze o vyloučení, přitom pro vyloučení je potřeba souhlasu
2/3 účastníků výroční členské schůze,
– nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,
– úmrtí, zánikem právnické osoby.
h) Člen má právo
– účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
– účastnit se členské schůze, výroční členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen,
– předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
– podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.
i) Člen má povinnost
– dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení,
– podílet se na aktivitách sdružení a účastnit se alespoň jednou ročně členské schůze,
– platit členské příspěvky.
j) Výši členských příspěvků stanoví výroční členská schůze.

čl. V

Struktura a orgány sdružení „MU Game Studies o.s.“

a) VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
1) Výroční členská schůze se koná nejméně jednou za kalendářní rok.
2) Mezi výročními členskými schůzemi řídí sdružení výbor.
b) VÝBOR
1) Výbor volí ze svého středu předsedu sdružení.
i. Předseda je statutární orgán sdružení.
ii. Předseda má právo podpisu smluv se souhlasem výboru sdružení.
iii. Předseda rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
2) Výbor volí ze svého středu místopředsedu sdružení.
i. Místopředseda zastupuje předsedu v náhlých otázkách, pokud nemůže předseda svoji činnost dočasně vykovávat.
3) Výbor volí ze svého středu pokladníka sdružení.
i. Pokladník sdružení vede finanční evidenci a vede či deleguje účetnictví sdružení.
ii. Pokladník disponuje financemi sdružení a může je užívat se souhlasem výboru sdružení.
c) ČLENSKÁ SCHŮZE
1) Projednává směřování sdružení, dává podněty, připravuje, diskutuje.
2) Schází se dle potřeby.
3) Vede ji člen výboru, který je k tomu výborem pověřený.
d) REVIZOR SDRUŽENÍ
1) Je nezávislý orgán na vedení sdružení.
2) Kontroluje hospodaření sdružení.
3) Má právo navrhovat opravné prostředky a tyto návrhy přednášet výboru, členské schůzi a výroční členské schůzi sdružení.

čl. VI
Výroční členská schůze (VČS)

a) VČS je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou za kalendářní rok.
b) VČS svolává výbor sdružení.
c) VČS je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení.
d) Nesejde-li se usnášeníschopná VČS, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 5 dnů, náhradní členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
e) VČS přijímá rozhodnutí hlasováním.
f) Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
g) VČS svolá výbor sdružení také, požádá-li o to písemně 1/4 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
h) VČS:
1) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení,
2) volí výbor sdružení a revizora,
3) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu,
4) přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena,
5) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,
6) stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

a) Výbor sdružení je nejméně tříčlenný, vždy lichý.
b) Jeho funkčním obdobím je jeden rok.
c) Ze svého středu volí předsedu sdružení, místopředsedu a pokladníka.
d) Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.
e) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi.
f) Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení, kteří do ní ale nemohou zasahovat, nejsou-li k tomu vyzváni výborem.
g) Výbor sdružení:
1) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení,
2) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnost.
h) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení.
i) Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.
j) V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení.
k) Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě se souhlasem výboru.

čl. VIII
Revizor sdružení

a) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.
b) Jeho funkčním obdobím je jeden rok.
c) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá výroční členské schůzi a pokud uzná za potřebné členské schůzi.

čl. IX
Zásady hospodaření

a) Občanské sdružení je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, neziskovou právnickou osobou. Případný zisk ze svých aktivit, sponzorské dary a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží ve prospěch cílů sdružení.
b)Příjmy občanského sdružení tvoří zejména:
1) Členské příspěvky.
2) Dary a příspěvky fyzických a právnických osob.
3) Přidělené granty a dotace.
4) Výnosy z majetku občanského sdružení.
c) Hospodařením občanského sdružení je pověřený pokladník sdružení, který je odpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví tohoto sdružení.
d) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výroční členskou schůzí sdružení, která je též oprávněna hospodaření občanského sdružení kontrolovat.

čl. X
Okolnosti zániku sdružení

a) V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci rozdělen fyzickým či právnickým osobám, jež vybere členská schůze. Pokud členská schůze nerozhodne, rozhodnou zakládající členové, kteří jsou členy sdružení.

V Brně dne 10. 8. 2012

……………………………… ……………………………… ………………………………

Zdeněk Záhora, Jan Miškov, Jakub Janovský
……………………………… ……………………………… ………………………………
Tomáš Bártek, Silvester Buček, Stanislav Hubáček